jandaghi Survival
صندلی چوبی

ابزار سازی (صندلی چوبی)

یك نجار با در دست گرفتن اره و یك شبه نجار نمی شود و سالها تمرین و كاروتجربه پشت آن وجود دارد وشماهم در لحظه گم شدن و بقا اگر شناخت و تمرین قبلی نداشته باشیدمرگتان حتمی است(نوشته های باقیمانده از گمشدگان در طبیعت را در این زمینه كه به وفور دراینترنت وجود دارد حتما بخوانید)بنابراین باید با ابزار و كار با ابزار آشناو كار آزموده شوید تا در سختی بتوانید از ابزارهاوتكنیك ها برای رفع نیازتان استفاده کنید

عباس جندقی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

Follow Me